Studenter som bygger väderkvarn

Utvecklingen i världen

Animering 1 - gif.gif

En ny kunskapsplattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

Natur och samhälle

 I undervisningen på fritidsverksamheten ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer.

Viktiga delar gällande natur och samhälle

  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

  • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

  • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Tips & Råd 

Utvecklingen i världen

En ny plattform som gör det enklare att förstå utvecklingen i världen.

  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

  • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

  • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

  • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.